Privātuma politika

Privātuma politika par personu datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.

Biedrība “Minimania.lv”, Reģistrācijas numurs: 40008157494 (turpmāk - Biedrība) un interneta vietnes www.minimania.lv (turpmāk - mājas lapa) pārvaldītājs ir atbildīgs par mājas lapas apmeklētāju un pakalpojumu saņēmēju datu privātumu.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

1. Biedrība apstrādā personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
 1.1. pakalpojuma līguma noslēgšanai;
 1.2. normatīvo aktu izpildei, lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 1.3. saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
 1.4. lai īstenotu Biedrības un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām;
 1.5. lai īstenotu Biedrības likumīgās intereses:
          1.5.1. veikt saimniecisko darbību;
          1.5.2. pārbaudīt personas identitāti pirms līguma noslēgšanas;
          1.5.3. nodrošināt līguma saistību izpildi;
          1.5.4. saglabāt mutiskas un rakstiskas piezīmes kuras satur datu subjekta ziņas;
          1.5.5. analizēt Biedrības mājas lapas darbību;
          1.5.6. administrēt Biedrības mājas lapas apmeklētāja kontu;
          1.5.7. sūtīt paziņojumus elektroniski un ar pastu;
          1.5.8. novērst krāpniecību;
          1.5.9. informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrādes nolūki

2. Biedrība apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
 2.1. personas identificēšanai;
 2.2. līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
 2.3. pakalpojumu sniegšanai;

 2.4. statistikai;
 2.5. iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 2.6. mājas lapas saturam, publikācijām.

Personas datu apstrāde

3. Biedrība apstrādā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

4. Ar personu noslēgto saistību izpildei Biedrība var pilnvarot savus sadarbības partnerus, un ir tiesības nodot sadarbības partneriem nepieciešamos personas datus tik daudz, cik tas nepieciešams līguma saistību nodrošināšanai.

5. Biedrības sadarbības partneriem ir saistoša personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpilde saskaņā ar noslēgto Datu apstrādes līgumu un tiesību aktiem, izmantojot personas datus vien Biedrības uzdevumā ar personu noslēgtā līguma saistību izpildei.

6. Biedrība var izpaust personas datus trešajām personām:
 6.1. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros;
 6.2. ja persona ir devusi rakstisku piekrišanu, arī elektroniski;
 6.3. ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, noteiktajā apjomā un kārtībā;
 6.4. ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Biedrības likumīgo interešu aizsardzībai.

Piekļuve Personas datiem

7. Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos (statūtos) noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. 

8. Lai atsauktu ziņu saņemšanu no biedrības mājas lapas, saņemot epasta ziņu, ir iespējams atteikties no turpmākas ziņu saņemšanas, nospiežot “unsubscribe from this list”.

9. Persona ir tiesīga pieprasīt izbeigt viņa personas datu apstrādi, pieprasot informāciju - par mērķiem kādiem tiek izmantoti viņa personas dati, kā arī pieprasīt viņa personas datu pārsūtīšanu plaši izmantotajā formātā viņam pašam vai trešajām personām.

 9.1. Lai izvairītos no personas datu un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, pieteikumu var iesniegt tikai tādā formā, kas ļauj identificēt personas, kas iesniedz pieteikumu, identitāti (pieteikums jāparaksta un jāiesniedz personīgi kādam no Biedrības valdes pārstāvjiem).

10. Biedrība atbildi par personas datu apstrādi sniedz 30 dienu laikā.


11. Biedrība veic saziņu ar personu, izmantojot personas norādīto saziņas informācijas veidu (e-pasta adresi, tālruņa numuru, u.c.).

Personas piekrišana datu apstrādei, un tiesības to atsaukt

12. Persona piekrišanu savu datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot www.minimania.lv mājas lapā, sadaļā “Būšu biedrs”, izmantojot saziņas platformu vai sūtot e-pastu uz mini@minimania.lv.

13. Personas sniegtā piekrišana ziņu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam.

14. Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota.

15. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Personas piekrišana bija spēkā.

16. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

17. Prasība izbeigt datu apstrādi tiek uzskatāma par personas līguma izbeigšanas pieteikumu.

18. Personas datu glabāšanas notiek tik ilgi:
 18.1. kamēr ir spēkā ar personu noslēgtais līgums;

 18.2. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Biedrība vai persona var realizēt savas leģitīmās intereses;
 18.3. kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 18.4. kamēr ir spēkā Personas piekrišana savai datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Mājas lapas apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

19. Biedrības mājas lapa izmanto sīkdatnes.

20. Biedrības mājas lapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājas lapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Biedrība neuzņemas atbildību.

Mājas lapas sīkdatnes (cookies) tiesiskais pamats

21. Biedrības mājas lapa www.minimania.lv izmanto sīkdatnes, lai palīdzētu uzlabot tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās teicamu darbību.

22. Mājas lapas apmeklētājam izmantojot interneta pārlūka programmu tiek attēlots paziņojums, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Ja Jūs akceptējiet sīkdatņu pieņemšanu, sīkdatņu izmatošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana un Jūs apstipriniet, ka esiet iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personai.

23. Sīkdatnes ir informācija, ko interneta pārlūkprogramma iegūst un saglabā brīdī, kad Jūs atverat mājas lapu, un izmanto tās nākošajā atvēršanas reizē, tā atceroties Jūsu izvēles, piemēram, lapas valodu. Ar sīkdatņu palīdzību mājas lapa iegūst spēju saglabāt Jūsu pārlūkprogrammas individuālos iestatījumus.

Pirkumu grozs