statūti

 Reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā, Rīgā, 2010.gada 15. aprīlī ar Nr. 40008157494

 Apstiprināti: 2013.gada 22. janvārī, Rīgā, 2013

1. Biedrības nosaukums

Biedrības pilns nosaukums latviešu valodā ir “minimania.lv” (turpmāk tekstā – biedrība).

2. Biedrības mērķi un uzdevumi

1.     Biedrības mērķi:

1.     uz brīvprātības principiem vienot fiziskas un juridiskas personas, kuras aizrauj automašīnas Mini (turpmāk tekstā – Mini) dzīves stils;

2.     veicināt Mini īpašnieku izglītošanu automašīnas labākā izmantošanā;

3.     veicināt informācijas apmaiņu starp Mini īpašniekiem Latvijā un ārzemēs.

2.     Biedrības uzdevumi:

2.2.1. organizēt un piedalīties biedru un citu interesentu atpūtas un informatīvajos pasākumos;

2.2.2. veicināt brīvu informācijas apmaiņu starp biedriem;

2.2.3. informēt biedrus par jaunumiem un notikumiem, kas saistās ar Mini;

2.2.4. veicināt sadarbību ar citu valstu līdzīgām organizācijām, kā arī piedalīties to rīkotajos pasākumos;

2.2.5. veicināt sadarbību ar specializētajiem auto tirgotājiem un autoservisiem;

2.2.6. veicināt drošu un pieklājīgu braukšanas kultūru.

3. Biedru iestāšanās biedrībā, izstāšanās un izslēgšana no biedrības

3.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, kura atbalsta un apņemas ievērot biedrības statūtus un Goda kodeksu un ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt organizācijas mērķu sasniegšanu. Persona, kura vēlas kļūt par biedru, iesniedz noteiktas formas rakstisku pieteikumu biedrības valdei (turpmāk tekstā – valde). Pieteikuma formu un iesniedzamo dokumentu sarakstu nosaka valde.

3.2. Par biedrības biedru var kļūt jebkura fiziska persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu.

3.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu biedrībā pieņem valde. Valde pieteicēja lūgumu izskata tuvākās sēdes laikā, taču ne vēlāk kā četru nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valde ir tiesīga pieaicināt pieteikuma iesniedzēju uz valdes sēdi, kurā tiks izskatīts atbilstošais pieteikums. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde rakstveidā paziņo motivētu lēmumu pieteicējam piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

3.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Gadījumā, ja biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs netiek uzņemts par biedrības biedru, un atkārtotu pieteikumu var iesniegt ne ātrāk kā pēc viena gada.

3.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no biedrības, rakstveidā par to informējot valdi.

3.6. Valde var pieņemt lēmumu par biedra izslēgšanu no biedrības , ja:

3.6.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedru naudu;

3.6.2. biedrs nepilda kopsapulces vai valdes lēmumus;

3.6.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

3.6.4. biedrs veic darbību, kas ir pretrunā šajos statūtos vai Goda kodeksā noteiktajam.

3.7. Valde jautājumu par biedrības biedra izslēgšanu izskata tuvākās sēdes laikā. Izslēgtais biedrs tiek rakstveidā informēts piecu dienu laikā no valdes lēmuma par biedra izslēgšanu no biedrības pieņemšanas. Valde informē biedru arī par izslēgšanas lēmuma pamatojumu.

3.8. Biedrības biedru skaits ir neierobežots.

3.9. Katram biedrības biedram – gan fiziskai, gan juridiskai personai – kopsapulcē ir viena balss.

4. Biedru tiesības un pienākumi

4.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

4.1.1. piedalīties biedrības pārvaldē;

4.1.2. saņemt informāciju par biedrības darbību, tajā skaitā iepazīties ar visu biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

4.1.3. piedalīties visos biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

1.     brīvi darboties citās biedrībās un nodibinājumos;

2.     rakstiski izvirzīt sevi vai kādu citu biedrības biedru par valdes locekļa kandidātu;

3.     saņemt izdevumu kompensāciju par brīvprātīgā darba veikšanu, ja darbs ir paveikts biedrības uzdevumā un ja par kompensāciju atlīdzību lēmusi valde.

2.     Biedrības biedriem ir šādi pienākumi:

4.2.1. ievērot biedrības statūtus un Goda kodeksu un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

4.2.2. regulāri maksāt biedru naudu;

4.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.

1.     Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram papildu saistības, kas nav noteiktas šajos statūtos vai Goda kodeksā, ir nepieciešams saņemt piekrišanu no šī biedra.

5. Biedrības struktūrvienības

5.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas biedrības struktūrvienības.

5.2. Struktūrvienību darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar biedrību regulē attiecīgās struktūrvienības nolikums, ko apstiprina biedrības biedru sapulce.

6. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

6.1. Biedru sapulce ir augstākā biedrības lēmējinstitūcija.

6.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi biedrības biedri. Biedri var balsot biedru sapulcē personīgi vai ar pārstāvja starpniecību.

6.3. Kārtējo biedru sapulci sasauc valde ne retāk kā vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.maijam.

6.4. Ārkārtas biedru sapulci valde sasauc pēc ne mazāk kā vienas desmitdaļas biedrības biedru rakstiska pieprasījuma, kurā norādīts sasaukšanas iemesls.

6.5. Par biedru sapulci informē vismaz 14 dienas pirms sapulces, nosūtot katram biedram elektronisku uzaicinājumu uz biedru reģistrā norādīto elektronisko pasta adresi un norādot sapulces norises vietu, laiku un darba kārtību.

6.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.

6.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, valde ne vēlāk kā pēc piecām nedēļām sasauc atkārtotu biedru sapulci, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

6.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

6.9. Tikai biedru sapulcei ir tiesības:

6.9.1. apstiprināt biedrības statūtus un grozījumus tajos;

6.9.2. ievēlēt un atsaukt valdes locekļus;

6.9.3. ievēlēt un atsaukt revidentu;

6.9.4. izskatīt biedrībā neuzņemto personu sūdzības;

6.9.5. noteikt biedru naudas apmērus un to maksāšanas kārtību;

6.9.6. apstiprināt biedrības simboliku un noteikt tās lietošanas kārtību;

6.9.7. pieņemt lēmumu par biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

6.9.8. pieņemt lēmumu par biedrības struktūrvienību, jaunu organizāciju vai uzņēmējsabiedrību dibināšanu un to darbību, kā arī dalību tajās.

7. Izpildinstitūcija

7.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trim valdes locekļiem.

7.2. Valdes locekļi no sava vidus uz valdes pilnvaru termiņu ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš atbild par valdes darba organizāciju.

7.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

7.4. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt biedrību atsevišķi. Jebkurš valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt biedrību kopā ar diviem citiem valdes locekļiem.

7.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību gadījumā, ja tās apmēru un izmaksas kārtību ir apstiprinājis valdes priekšsēdētājs.

7.6. Valdes priekšsēdētājs pilda savus pienākumus par atlīdzību gadījumā, ja atbilstošas likmes ir apstiprinājusi valde ar savu lēmumu.

7.7. Valdes pilnvaru termiņš ir trīs gadi ar iespēju to pagarināt.

7.8. Valdes priekšsēdētāja ilgstošas prombūtnes laikā ar valdes priekšsēdētāja rīkojumu tiek nozīmēts valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs.

7.9. Valdes sēdes sasauc valdes priekšsēdētājs, bet ne retāk kā vienu reizi četros mēnešos, par to elektroniski uz biedru reģistrā norādīto elektroniskā pasta adresi informējot visus valdes locekļus vismaz divas darba dienas iepriekš.

7.10. Valde ir lemttiesīga, ja valdes sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem, lēmumus pieņemot ar vienkāršu balsu vairākumu.

7.11. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi elektroniski nobalso par lēmuma pieņemšanu.

7.12. Valdes sēdes ir atklātas.

7.13. Valdes kompetence:

7.13.1. sagatavot un apstiprināt biedrības budžetu, gada pārskatu un plānus;

7.13.2. uzņemt vai izslēgt biedrības biedrus;

7.13.3. sasaukt un organizēt biedru sapulces;

7.13.4. lemt citus ar biedrību saistītus jautājumus, izņemot tos, kas ir tikai biedru sapulces kompetencē.

7.14. Valdes priekšsēdētāja tiesības un pienākumi:

7.14.1. nodrošina biedru sapulces un valdes lēmumu izpildi;

7.14.2. pārstāv biedrības intereses valsts un pašvaldību institūcijās, tiesās, visa veida uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un organizācijās Latvijas Republikā un ārvalstīs;

7.14.3. slēdz līgumus, izdod pilnvaras, rīkojumus u.c. dokumentus;

7.14.4. pieņem darbā un atbrīvo no darba biedrībā strādājošos, nosaka viņu darba algas lielumu valdes apstiprinātā budžeta ietvaros;

7.14.5. atver biedrības kontus un rīkojas ar tiem;

7.14.6. rīkojas ar biedrības kustamo mantu un naudas līdzekļiem, kā arī pārvalda biedrības nekustamo mantu;

7.14.7. organizē lietvedību, grāmatvedību un statistisko uzskaiti, gada pārskatu un bilanču sagatavošanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem;

7.14.8. atskaitās par savu darbību valdei un biedru sapulcei;

7.14.9. Valdes locekļa vai visas valdes atkāpšanās gadījumā četru nedēļu laikā sasauc biedru sapulci.

8.nodaļa. Revidents

8.1. Revidents veic biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli.

8.2. Revidentu ievēl biedru sapulce uz trijiem gadiem.

8.3. Biedrības revidents nevar būt valdes loceklis.

8.4. Revidents:

8.4.1. veic biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

8.4.2. sniedz atzinumu par biedrības budžetu un gada pārskatu;

8.4.3. izvērtē biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

8.4.4. sniedz ieteikumus par biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

8.5. Revidents pabeidz revīziju par pārskata gadu līdz nākošā gada 20.februārim.

8.6. Valde apstiprina biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.

9.nodaļa. Biedru nauda

Biedrības biedri maksā biedru naudu biedru sapulces noteiktā apmērā un kārtībā ar bankas pārskaitījumu, norādot samaksas periodu.

10.nodaļa. Citi noteikumi

10.1. Biedrības finanšu līdzekļu iegūšana un izlietošana:

10.1.1. Finanšu līdzekļus veido:

10.1.1.1. Latvijas un ārvalstu fizisko un juridisko personu brīvprātīgās iemaksas, ziedojumi, dāvinājumi;

10.1.1.2. ienākumi no uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības;

10.1.1.3. valsts un pašvaldību budžeta mērķprogrammu realizācijas finansējumi;

10.1.1.4. biedru naudas;

10.1.1.5. dotācijas, subsīdijas, kas iegūtas no citām organizācijām, fondiem, uzņēmumiem u.c.;

10.1.1.6. citi ienākumi, kas nav aizliegti ar likumiem vai normatīviem aktiem.

10.1.2. Biedrības līdzekļi tiek izlietoti tikai biedrības mērķu īstenošanai un darbības nodrošināšanai.

10.2. Biedrības darbība tiek izbeigta:

10.2.1. ar biedru sapulces lēmumu;

10.2.2. ar tiesas lēmumu;

10.2.3. citos normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.


Atpakaļ
 

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.